Małżeństwo

1. Nauka Kościoła o małżeństwie

 

Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

 

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

 

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

 

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

 

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione, zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

 

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany Kościołem domowym, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

2. Prawo Kościoła o małżeństwie

 

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

 

Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

 

Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego.

 

Rodzice mają obowiązek i prawo troszczenia się o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne,  kulturalne, moralne i religijne.

 

3. Przygotowanie do małżeństwa w naszej parafii

 

Sprawy małżeńskie załatwiamy w kancelarii parafialnej po Mszy Świętej wieczornej. Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni z odpowiednim wyprzedzeniem ustalić datę ślubu. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego powinno odbyć się trzy miesiące przed ślubem.

 

rozdzielnik_krotki

 

W celu zawarcia małżeństwa narzeczeni w kancelarii parafialnej składają:

 

 • metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu, wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed zgłoszeniem;
 •  świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu);
 • zaświadczenia o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach z poradnictwa małżeńskiego;
 • dowody osobiste;
 • świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (świadectwo kościelne);
 • personalia dwóch świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
 • w przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego (wystawione nie dawniej niż trzy miesiące przed wizytą w kancelarii)
 • Pozostałe wybrane dokumenty:
 • Odpis Aktu Małżeństwa Cywilnego w przypadku jego zawarcia
 • Wyrok Sądu Cywilnego w przypadku rozwodu którejś ze stron po wcześniejszym zawarciu małżeństwa cywilnego
 • osoba owdowiała – akt zgonu małżonka
 • osoba, której małżeństwo zostało uznane za nieważne, orzeczenie Sądu Kościelnego
 • osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców na zawarcie związku małżeńskiego

Ważne zasady w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa:

 

Protokół przedmałżeński spisywany jest na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, nie krócej jednak niż dwa i pół miesiąca od ustalonej daty ślubu. Ważne!!! Narzeczeni, którzy zgłoszą się w terminie krótszym niż dwa i pół miesiąca od ustalonej daty ślubu, mogą liczyć się z przesunięciem daty ślubu. Do spisania protokołu przedmałżeńskiego przystępują osoby, które zgromadziły ww. dokumenty.

 

Osoba, która jest spoza naszej parafii, dostarcza zapowiedzi (otrzymane w czasie spisywania protokołu) do swojej parafii celem ich ogłoszenia przez trzy niedziele poprzedzające datę ślubu.

 

Narzeczeni, którzy mieszkają poza naszą parafią, a chcieliby zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, powinni dostarczyć zgodę na ślub poza własną parafią otrzymaną od proboszcza narzeczonej lub narzeczonego.

 

Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie – więcej informacji na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

 

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem.

 

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania, np.:

 • Czym jest sakrament małżeństwa?
 • Kiedy rozpocząć przygotowania do sakramentu małżeństwa?
 • Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności?
 • Na czym polega przygotowanie się do sakramentu małżeństwa?
 • Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa?
 • Do kogo możecie zwrócić się z pytaniami?


Można znaleźć pod adresem: dorodzin.pl.

 

Uwaga!!! Narzeczeni mieszkający poza granicami Polski (np. Holandia, Irlandia, Anglia), a chcący zawrzeć małżeństwo w parafii NSPJ w Turzu, wszystkie formalności przedślubne (protokół, nauki przedmałżeńskie, poradnia życia rodzinnego) załatwiają w parafii miejsca zamieszkania (za granicą) lub w Polskiej Misji Katolickiej (jeśli takowa jest w okolicy).

 

W parafii NSPJ ustala się jedynie odpowiednio wcześniej datę ślubu oraz przynosi dokumenty z USC o stanie wolnym (w przypadku ślubu konkordatowego). Licencja (dokument kościelny będący podstawą do udzielenia małżeństwa) dociera do parafii drogą urzędową.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.