Pokuta i Pojednanie

1. Nauka Kościoła o sakramencie pokuty i pojednania:

 

Po zmartwychwstaniu przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19. 22-23).

 

Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania.

 

Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych.

 

Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i żalem, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości i przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja na miłosierdzie Boże.

 

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

 

Żal za grzechy zwany także skruchą powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go doskonałym.

 

Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia.

 

Spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów zadośćuczynienia lub pokuty, by wynagrodził szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa.

 

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

 

 • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
 • pojednanie z Kościołem;
 • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
 • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
 • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
 • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

 

Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

 

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.

 

2. Prawo Kościoła dotyczące sakramentu pokuty i pojednania

 

W sakramencie pokuty wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę.

 

Szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kapłan.

 

Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy mają wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach.

 

Każdy, komu na mocy urzędu została zlecona troska duszpasterska, jest obowiązany dbać o to, aby wierni jemu powierzeni mogli się wyspowiadać i mieli sposobność przystępowania do indywidualnej spowiedzi w ustalonych dniach i godzinach.

 

Wierny jest obowiązany wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciężkie popełnione po chrzcie, które sobie przypomina po dokładnym rachunku sumienia.

 

Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie.

 

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych.

 

Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.

 

Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa.

 

3. Warunki dobrej spowiedzi

 

 • rachunek sumienia
 • żal za grzechy
 • mocne postanowienie poprawy
 • szczera spowiedź
 • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

4. W naszej parafii do sakramentu pokuty i pojednania można przystąpić codziennie przed każdą Mszą Świętą, a w sobotę od godziny 17.30; w czasie zimowym (od października do marca o 16.30). W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. dla dzieci i młodzieży o godzinie 17.15; a w czasie zimowym o 16.15.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Turze, siedziba: Turze, Kościelna 2.